90's Art China

Type: Books 90's Art China
Author: LU Peng
Editor:
Languages: Chinese English
Number Of Copies: 1
ISBN: 7-5356-1374-8
Publisher: Hunan Fine Art Publishing House
Publish Date: 2000
Gallery Collection: Yes
Page Num: 431
Introduction:
Related.
Artists: WANG Guangyi | HU Jieming | YANG Zhenzhong | SHI Qing | WANG Youshen | GENG Jianyi | ZENG Fanzhi | YANG Fudong | SHI Yong | ZHOU Tiehai | ZHAO Bandi | WEI Guangqing | DING Yi | LUO Zidan | FENG Mengbo | XUE Song | JI Wenyu | PU Jie | LI Shan | YU Youhan | WU Yiming |
Exhibitions: 1501.The First Guangzhou Art Biennial in China |
Texts:
Works: