Burden or Legacy: From the Chinese Cultrual Revolution to Contemporary Art

Type: Books Burden or Legacy: From the Chinese Cultrual Revolution to Contemporary Art
Author: Johnson Tsongzung CHANG/Katie HILL
Editor: Joshua Jiehong JIANG
Languages: English
Number Of Copies:
ISBN: 9789622098695
Publisher: Hong Kong University Press
Publish Date: 2007
Gallery Collection: No
Page Num: 162
Introduction:
Related.
Artists: GENG Jianyi | HU Jieming | LI Shan | WANG Guangyi | XU Zhen | YANG Zhenzhong | YANG Fudong | YU Youhan |
Exhibitions:
Texts:
Works: